Salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

 

Aftaleindgåelse – tilbud og ordrebekræftelse

Tilbud afgivet af eptools er kun gældende, når de foreligger skriftligt. Tilbud er gældende i 30 dage, med mindre andet konkret fremgår af tilbuddet.

Kunden kan alene påberåbe sig indholdet i individuelle skriftlige tilbud og ordrebekræftelser som grundlag for leverancen sammen med nærværende betingelser.

Bindende aftale er først indgået mellem parterne, når Kunden har accepteret et skriftligt tilbud eller når eptools enten har påbegyndt levering eller fremsendt skriftlig ordrebekræftelse på afgivet kundetilbud.

 

Priser

Alle prisangivelser er i DKK eksklusive moms med mindre andet udtrykkeligt er angivet. Opgivne priser er for levering ab lager eptools. Såfremt eptools skal fremsende leverancen sker dette for kundens regning og risiko.

Der tages forbehold for prisændringer, korrekturfejl, forkert oplyste priser samt andre forhold, der kan medføre oplysninger af forkerte priser. I så fald er ep tools berettiget til at annullere en indgået aftale og er ikke ansvarlig for tab som følge heraf.

 

Betaling

Betalingsbetingelserne er netto kontant 14 dage fra fakturadatoen.

Ved forsinket betaling er ep tools berettiget til morarente 1,5 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen.

 

Levering

Levering sker ex-Works (Incoterms 2010) med mindre andet særskilt er aftalt. Har ep tools påtaget sig at levere varen, sker levering DDP (Incoterms 2010). eptools er i så fald berettiget til at fakturere kunden for omkostningerne til fragt, eventuel told og forsikring. ep tools vælger fragtfører og tilrettelægger transporten.

 

Leveringstid

Leveringstid angives i ep tools tilbud eller i ordrebekræftelsen.

Alle angivelser er dog omtrentlige og med forbehold for forsinkelse som følge af manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører eller andre årsager udenfor ep tools direkte kontrol.

 

Mængde

Med mindre andet særskilt er skriftligt aftalt, tillades afvigelser i en bestilt mængde på +/- 10 %.

 

Ejendomsforbehold  

Produkterne er solgt med EJENDOMSFORBEHOLD og er eptools ejendom, indtil kunden har betalt hele købesummen med tillæg af renter og omkostninger samt eventuelle udgifter ep tools har afholdt på kundens vegne.

Indtil ejendomsretten til det eller de overdragne eksemplarer af de bestilte produkter er overgået til kunden, skal produkterne forsikres af kunden og opbevares særskilt. Kunden forpligter sig til ikke, uden eptools skriftlige samtykke, at flytte, pantsætte, udleje, udlåne, videresælge eller på anden måde disponere over det solgte, indtil ejendomsretten er overgået til kunden. I det omgang Kunden er indrømmet retten til at måtte foretage ændringer i produkterne, indtræder denne ret først, når ejendomsretten er overgået til kunden.

 

Mangler & reklamation

eptools yder 6 måneders reklamationsret på alle solgte varer. For varer med begrænset levetid, er reklamationsretten dog begrænset til den holdbarhedsperiode, der er sædvanlig for det pågældende produkt.

Reklamation over mangler skal fremsættes skriftligt overfor eptools uden ugrundet ophold efter disse er konstateret. Ved varens modtagelse påhviler det kunden at foretage en undersøgelse for at konstatere, om der er mangler ved det leverede i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

Lider salgsgenstanden af en mangel, vil eptools efter eget valg afhjælpe manglen eller foretage omlevering indenfor rimelig tid. Kunden har ikke herudover misligholdelsesbeføjelser.

 

Produktansvar

eptools har produktansvar i henhold til den til enhver tid gældende præceptive lovgivning herom, men påtager sig ikke herudover ansvar. Ethvert i retspraksis udviklet produktansvar er således udtrykkeligt fraskrevet.

 

Ansvarsbegrænsning

eptools er alene ansvarlig for direkte skader og tab. Ethvert ansvar for indirekte skader og følgeskader så som, men ikke begrænset til, mistet omsætning, tabt avance, tab ved forsinkelse m.v. er således udtrykkeligt fraskrevet.

eptools erstatningsansvar er i alle tilfælde begrænset til kr. 50.000,00 for alle krav, der relaterer sig til en leverance/ordre. Dette gælder også, selvom ep tools har udvist simpel uagtsomhed.

 

Certifikater

Certifikater kan leveres efter aftale. Kunden betaler et særskilt vederlag herfor.

 

Returnering af mangelfrie varer

Varer tages alene retur efter forudgående skriftlig aftale. Varer der returneres skal tilbagesendes af kunden i ubrugt stand og i uskadt original emballage. eptools krediterer kunden maximalt 80 % af købesummen ved returnering alt afhængig af gensalgsværdien.

Ved returnering skal kopi af følgeseddel eller faktura vedlægges, samt reference til den indgåede aftale.

 

Immaterielle rettigheder

Produktionstegninger, specifikationer eller andre beskriver udarbejdet af eptools tilhører eptools. Kunden anerkender, at sådanne materialer nyder ophavsretlig beskyttelse og at dette ikke må anvendes i anden sammenhæng end i forbindelse med samarbejdet med eptools. Kunden er herunder afskåret fra at videregive hele eller dele af materialet til tredjemand uden eptools forudgående skriftlige samtykke.

Såfremt eptools specialfremstiller værktøj eller andre enheder til kunden, opnår kunden ikke herved nogen immateriel ret som er skabt ved fremstillingen, herunder design, form, materialevalg, konstruktion m.v. Kunden opnår således alene en brugsret til det eller de eksemplarer af værktøjet/enheden der er leveret af eptools, og er afskåret fra at producerer yderligere enheder af dette eller i øvrigt at videreudvikle dette.

Fremstiller eptools det ordrede værktøj udelukkende på baggrund af detailtegninger fra kunden, opnår eptools ikke nogen ret til at benytte sådanne tegninger i anden henseende og respekterer de derved skabte rettigheder for kunden. eptools er dog berettiget til vederlagsfrit at benytte den generelle knowhow der måtte være opnået under fremstillingen.

 

Særlige vilkår for service og vedligeholdelse

I det omfang eptools har påtaget sig at udføre vedligeholdelse eller service i henhold til særskilt aftale, omfatter den aftalte serviceafgift alene de aftalte eftersyn eller specificerede aktiviteter. Såfremt der i forbindelse med sådanne eftersyn m.v. skal leveres reservedele, forbrugsvare etc. vil disse blive faktureret særskilt.

Aftalen omfatter i øvrigt ikke reparationsarbejde m.v. som måtte blive identificeret i forbindelse med de aftalte eftersyn eller rekvireret af kunden i øvrigt.

 

Force Majeure

Dansk rets almindelige regler omkring Force majeure finder anvendelse.

 

Værneting & lovvalg

Aftalen er underlagt dansk ret, CISG og lovvalgsregler dog undtaget.

Alle tvister afgøres ved retten for ep tools vedtægtsmæssig bestemte hjemting.   

Salgsoglevbet_thumb                                                                                                                                          

Copyright (C) EP TOOLS